دانشگاهی در صنعت

این ایده جدید در راستای کمک به دانشجویان مشتاق و فعال در توسعه ایده های خود به صنعت است. این شرکت  با تجهيزات و لابراتوار، فرصتهاي بسيار زيادي را براي ايده هاي نوين و حل مسئله براي صنعت واقعي ارائه مي دهد. هدف اصلی این است که نیاز حیاتی ترکیب علم و صنعت را برآورده سازیم. با استفاده از محتویات، روشها و مدل های اثبات شده همراه با راهنمایی دانشمندان با تجربه ، دانشجویان شرکت داروسازی فن آور مبتکر کاسپین  خواهند آموخت:

* شناسایی و تجزیه و تحلیل فرصت های صنعت داروسازی
* افزایش ذهنیت کارآفرینی
* بهبود تصمیم گیری استراتژیک
* ساخت مدل های نوآورانه دارویی کسب و کار

هدف ما شناسایی ایده های جدید و بدیع و کمک به ایجاد مهارت های لازم برای شناسایی و عمل بر روی فرصت های نوآورانه در آینده است.