داروهای ضد درد

acetaminaphinnacetaminaphinn

استامینوفن

اطلاعات بیشتر
11 (1)11 (1)

بوپیواکائین

اطلاعات بیشتر