معرفی داروی مسنا

تزریق اورومیتکسان یا مسنا (Mesna) برای درمان اثرات مضر برخی داروهای سرطان بر روی مثانه استفاده می شود.


موارد مصرف مسنا

مسنا در پیشگیری از سیستیت هموراژیک در بیماران تحت درمان با لیفوسفامید و سیکلوفسفامید مصرف می شود.


مکانیسم اثر مسنا

مسنا در کلیه به متابولیت های سیکلوفسفامید و ایفوسفامید متصل و اثرات سمی آنها را کاهش می دهد.


فارماکوکینتیک مسنا

نیمه عمر دارو مسنا 36/0 ساعت و دفع آن کلیوی است.


هشدار ها مسنا

واکنش های حساسیتی، اسهال، تهوع و استفراغ از عوارض شایع مسنا هستند.


سایر محصولات: