شل کننده ی عضلانی

داروهای شل کننده عضلانی

11 (1)11 (1)

آتراکوریوم بسیلات

اطلاعات بیشتر